มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

News Date19 พฤศจิกายน 2561
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี ในประเภทสาขาต่างๆ ได้แก่ 
1. สาขาวิชาการ 
2. สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
3. สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สาขาธุรกิจภาคเอกชน  
5. สาขาบริการสังคม 
6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา 
7. สาขาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
    ดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ 
     www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/AL3.html

    กำหนดเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมายัง คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2561   E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
    สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314
เว็บไซต์เดิม