นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายก
 
 
 
ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรรณี จารุสมบัติ
นายสมยศ กีรติชีวนันท์
ดร.สุรินทร์ โตทับเที่ยง
ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

นายโอภาส เขียววิชัย
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
นายนคร ศิลปอาชา

นางภรณี ลีนุตพงษ์
ดร.วินัย สารสุวรรณ
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
ดร.ปรีดา อัตวินิจตระการ

     
นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน


ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานนายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช
ดร.สุรพล ชามาตย์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย กุศลจิตกรณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายประคอง ไชยกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์
 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560