มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) หรือที่รู้จักในนาม MIMB (Master of Science Program in Innovation Management for Business and Industry) ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำนวัตกรรมไปสู่การพาณิชย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฎิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เราวางรากฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยทำงานวิจัยในระดับมาตรฐาน และการศึกษาดูงานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง หลักสูตรนี้ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำ เป็นนักพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (18.00 – 21.00 น.)

18,000 บาท
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (สารนิพนธ์) จ-ศ (18.00 – 21.00 น.) 18,000 บาท