มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ปี พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นผลิตการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมในแต่ละด้าน
  3. พื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม