มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2-3 ปี

เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน