มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาสถิติประยุกต์
ภาควิชาสถิติประยุกต์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์และสถิติธุรกิจและการประกันภัยเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินและการธนาคารธุรกิจประกันภัย การอุตสาหกรรมและการผลิต รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางสถิติในการจัดการกับข้อมูลได้ โดยในปัจจุบันภาควิชาสถิติประยุกต์มีความพร้อมทางด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์