มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการและวิจัยนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม  หลักสูตรศิลปบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ 
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาออกแบบภายใน
 

ภาควิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 

ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ