มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ หรือ BBR (Bachelor of Business Administration Program in Industrial Business and Human Resource Development) ดำเนินการจัดการเรียน การสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้และรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี สามารถสร้างนวัตกรรมและ มีความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
ภาคปกติ 127 หน่วยกิต 

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

25,000 บาท 

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
(แผน ก) (S-MBR) (ภาษาไทย)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

ส (09.00 – 20.00 น.)

35,000 บาท 
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
(แผน ข) โครงการพัฒนาผู้บริหาร (X-MBR) (ภาษาไทย)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) ส (09.00 – 20.00 น.) 50,000 บาท

หลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาผู้บริหาร (X-DBR) (ภาษาไทย)
ภาคพิเศษ 51 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

อา (09.00 – 16.00 น.)

100,000 บาท