มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) หรือที่รู้จักดีในนาม MIS (Management Information Systems) เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยเป็นสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของประเทศ ตอบสนองตอบความต้องการด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เรามุ่งเน้นการสร้างนักบริหารจัดการระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะดังกล่าว เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสร้างผลงานวิจัย ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาษาไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) จ-ศ (18.00 – 21.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (การค้นคว้าอิสระ) ส-อา (09.00 – 21.00 น.) 45,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาษาไทย) ภาคปกติ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

45,000 บาท (ประมาณ)
ภาคพิเศษ 48 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

ส-อา (09.00 – 16.00 น.)

100,000 บาท (เหมาจ่าย)