มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ คณะ IT ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งทั้ง 3 ภาควิชาจัดการเรียนรการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสรสนเทศ โดยคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น DAAD (German Academic Exchange Service), Oklahoma State University, USA (OSU), FernUniversitaet in Hagen, Germany (FernUni), Chemnitz University, Germany (CUT), Hanoi National University of Education, Vietnam (HNUE) และ IEEE CIS Thailand รวมถึงการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านไอทีของเพียร์ซัน วิว (Pearson VUE Authorized Test Center) เพื่อให้บริการสอบใบประกอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.)  1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)
 

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)  2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย)
สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)
 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาษาไทย)
 

ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ภาษาไทย)
 

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย)
สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)
 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ภาษาไทย)