มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ก่อตั้งใน พ.ศ. 2534 เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่ใช้ชื่อนี้ สังกัดอยู่ในคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  เน้นการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความสามารถในการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเชื่อมต่อและควบคุมระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนาสื่อและวิธีการสอน การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศทั้งด้านการสอน การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาสื่อสอน อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติในการประกวดนวัตกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ภาควิชามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทุกด้านทั้งคุณวุฒิและประสบการของคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์สร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง อุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นสมอง ชุดสร้างสื่อวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาไปนั้นจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและภาควิชาคือ   คิดเป็น ทำเป็นและถ่ายทอดเป็น
 

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 5 ปี และ 3 ปี สำหรับแผนเทียบโอน

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย) ภาคปกติ 164 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่ายต่อการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาษาไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

18,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาษาไทย) ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (ค้นคว้าอิสระ) ส-อา (09.00 – 16.00 น.) 37,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาษาไทย) ภาคปกติ 51 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

18,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)
โครงการพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ภาษาไทย) ภาคปกติ 51 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

ส-อา (09.00 – 16.00 น.)

100,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)