มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในการวางแผน การวิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานด้านวิศวกรรม สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีทักษะที่เป็นเลิศในการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในส่วนงานวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ภาคปกติ 185 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่ายต่อการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
- แขนงวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
- แขนงบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 20.00 น.)

16,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)
- แขนงวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
- แขนงบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์) ส-อา (09.00 – 16.00 น.) 35,000 บาท (เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ภาคปกติ 54 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 20.00 น.)

19,000 บาท (ต่อภาคการศึกษา)