มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยาน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะแบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ให้มีขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงานสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในเชิงทักษะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
- แขนงวิศวกรรมเครื่องกล 
- แขนงวิศวกรรมยานยนต์
ภาคปกติ 147 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
- แขนงวิศวกรรมเครื่องกล 
- แขนงวิศวกรรมยานยนต์
ภาคสบ 114 หน่วยกิต (เทียบโอน)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)