มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ อย่างเหมาะสม สอดรับกับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ การวัดคุมและอัตโนมัติ คือกระบวนการผลิตต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือ อุตสาหกรรมอาหาร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิศวกรด้านการวัดคุมและอัตโนมัติจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากและสม่ำเสมอในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ จึงเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติจริงด้วยการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา โดยผู้เรียนจะเข้าใจถึงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการแบบต่างๆ อุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับกำลังอุตสาหกรรม รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและความปลอดภัยต่างๆ ในด้านนี้ เพื่อนำมาพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
- แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
ภาคปกติ 143 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)