มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นแขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิศวกรรมโลหการ สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ เคมีในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน อธิบายพฤติกรรมและการเสื่อมสภาพของวัสดุ เพื่อเลือกใช้ให้สอดคล้องกับการใช้งานทางด้านวิศวกรรม นำความรู้ทางด้านจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของวัสดุ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของวัสดุในกรรมวิธีการผลิต

ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะทางด้านวิศวกรรม ตลอดจนใช้เครื่องมือที่จำเป็นในวิชาชีพวิศวกรรมวัสดุ สามารถสาธิตการออกแบบวัสดุและเลือกกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย หลักการทางเศรษฐศาสตร์ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูด การเขียน และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
 - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 147 หน่วยกิต       (โครงการปกติ)
147 หน่วยกิต (โครงการสหกิจศึกษา)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
 - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการ 147 หน่วยกิต       (โครงการปกติ)
147 หน่วยกิต (โครงการสหกิจศึกษา)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)