มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และการก้าวสุ่ตลาดแรงงานในระดับสากล 

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ แต่บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหการและโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอในตลาดแรงงาน ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดสาขาวิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ จึงได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกระบวนการผลิตและการจัดการ โลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ภาคปกติ 143 หน่วยกิต (ฝึกงาน)
ภาคปกติ 143 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา)

จ-ศ (08.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)