มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มจพ. ร่วมการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 217 ปี รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงสถาปนาวัดรา
มจพ. ร่วมการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 217 ปี รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
News Date18 ตุลาคม 2564
 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ร่วมการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 217 ปี รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  กิจกรรมประกอบด้วย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่  4  พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า เพื่อสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  เพื่อสมทบทุนบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3  ทุน และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สดับปกรณ์ จากนั้นร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และพิธีเชิญหิรัญบัฏ และเครื่องยศสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะ วันที่ 18 ตุลาคม 2564  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
 
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ,วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ