มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอเชิญนักวิจัย มจพ. สมัครเพื่อรับรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี 2565
News Date14 มกราคม 2565

ขอเชิญนักวิจัย มจพ. สมัครเพื่อรับรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี 2565 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล "เรือใบซุปเปอร์มด"

คุณสมบัติ

 1. เกณฑ์ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
  1. ปริมาณเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยหรือ โดยคนไทย (Technology content)
  2. ระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology readiness level) ได้แก่ระดับ concept formulation, lab demonstration, engineering prototype และ full operation
  3. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นหรือศักยภาพที่จะทำเกิดขึ้น (Impact)
 2. เกณฑ์ด้านบุคคล
  1. เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
  2. ในกรณีรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (วันที่ 31 มีนาคม 2565)
  3. เป็นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างของการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างสำหรับนักเทคโนโลยีรุ่นหลัง
 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://promotion-scitec.or.th/youngtechaward_search.htm