มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย หม้อน้ำ สารเคมีและก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรและหน่วยงาน
News Date20 มิถุนายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย หม้อน้ำ สารเคมีและก๊าซอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรและหน่วยงาน 

ติดต่อ/สอบถาม : 
คุณสุรธัช เพียรประสิทธิ์  โทรศัพท์ 084-076-2685
คุณบุญญรัตน์ ม่วงเนย    โทรศัพท์ 085-048-3008 ,02-555-2000 ต่อ 2301
อีเมล์ hrd.ited@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข 02-585-7590

http://www.ited.kmutnb.ac.th/