มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ DIES course UNILEAD 2023 หมดเขตรับสมัคร 11 ต.ค. 65
News Date20 กันยายน 2565
The German Academic Exchange Service (DAAD) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ DIES University Leadership and Management Training Programme หรือ DIES course UNILEAD 2023 
 
โดยโครงการ DIES University Leadership and Management Training Programme (DIES course UNILEAD 2023)
มีกำหนด จัดกิจกรรมในรูปแบบ online และ onsite ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566
Online Phase 1 (01 – 02/2023)
Contact Phase 1 (19 February – 11 March 2023)
Online Phase 2, Implementation, and web-seminar (03 – 09/2023)
Contact Phase 2 (03 – 16 September 2023)
 
โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับช่วงกิจกรรม Contact Phase
ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค่ารถไฟระหว่างเมือง ที่พักพร้อมอาหารเช้า และประกันการเดินทาง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 
จัดโดย The German Academic Exchange Service (DAAD), the Center for Lifelong Learning (C3L) 
และ University of Oldenburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ อาทิ เช่น
- มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
- ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่เกิน 4 ปี (ตำแหน่งในด้านการบริหารทั่วไป หรือบริหารบุคคล) ในส่วนงานใดหนึ่งต่อไปนี้:
1.หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง ในหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
(บริหารงานด้าน การวางแผน , การประกันคุณภาพ, การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการการศึกษา;
ทั้งนี้ไม่รวมตำแหน่งงานบริหารในส่วนงานประเภท คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา)
2. หัวหน้าโครงการหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการโครงการเฉพาะกิจโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
3. หัวหน้าโครงการหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบุคคล ของส่วนงาน
 
 
ผู้สนใจสามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://go-dl.uni-oldenburg.de/unilead/
ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ตามเวลาทวีปยุโรปกลางในช่วงฤดูร้อน
(October 11, 2022, 10.00 am Central European Summer Time.)
 
 โปรดศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไข และวิธีการสมัครโดยละเอียดตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้กรณีที่บุคลากรของ คณะ/ส่วนงาน ผ่านการคัดเลือก ส่วนงานจะต้องชำระค่าลงทะเบียนอบรม 300 ยูโร
(the one-time fee Co-funding for course costs 300 €.)