มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
News Date19 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภททุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการพร้อมนําผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ

 

คลิกดูรายละเอียด