มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
News Date10 พฤศจิกายน 2560
บรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อดีตอธิการบดี เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. H.E. Dr. h. c. Peter Prügel ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
2. Univ. Prof. Dr. –Ing. Habil. Lothar Kroll ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
3. Dr. h. c. Chen Bin ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม.
          ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานเลี้ยงและแสดงความยินดีร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
พัทธนันท์/ข่าว
ศศิกัญญา,ประจักษ์เวช,ชัยอนันต์,สมเกษ,ประสิทธิชัย/ภาพ