มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > พิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
News Date21 กันยายน 2560
พิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาระหว่างคณะและระหว่างวิทยาเขต ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดเป็นรูปแบบงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การประกวดกองเชียร์ 2. การประกวดผู้นำเชียร์ 3. การประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัย
ผลการแข่งขัน
โครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการแข่งขันประกวดกองเชียร์
อันดับที่ 1        คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อันดับที่ 2        คณะบริหารธุรกิจ
อันดับที่ 3        คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ผลการแข่งขันประกวดผู้นำเชียร์
อันดับที่ 1        คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
อันดับที่ 2        คณะบริหารธุรกิจ
อันดับที่ 3        คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ผลการประกวดดาวมหาวิทยาลัย
อันดับที่ 1        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อันดับที่ 2        วิทยาลัยนานาชาติ
อันดับที่ 3        คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการประกวดเดือนมหาวิทยาลัย
อันดับที่ 1        วิทยาลัยนานาชาติ
อันดับที่ 2        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อันดับที่ 3        คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจต่อกันและทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำ ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ. กรุงเทพมหานคร 
พัทธนันท์/ข่าว