มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและจัดสรรรายได้จากการรับบริการวิชาการ
มจพ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและจัดสรรรายได้จากการรับบริการวิชาการ
News Date09 มิถุนายน 2560
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและจัดสรรรายได้จากการรับงานวิชาการ (ฉบับที่ 8) ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบ เรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มจพ. ได้ประกาศ ใช้หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและจัดสรรรายได้จากการรับงานวิชาการ (ฉบับที่ 8) พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการจากการรับงานบริการวิชาการต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยจากการบริหารสัญญาโดยบกพร่อง เช่นเดียวกับการกำหนดค่าดำเนินการของมหาวิทยาลัยจากโครงการงานบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  แผนงานบริการวิชาการ และแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนมีงบดำเนินการ ให้จัดสรรค่าดำเนินการให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อย 10 ของงานประมาณโครงการที่ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิจัย  ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเป็นห่วงอนาคตและชื่อเสียงของบุคลากรของ มจพ.ทุกคน ซึ่งอาจถูกตรวจสอบเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากส่วนงานและหน่วยงานถือปฏิบัติตามนโยบายและประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ อย่างเคร่งครัด โดยขอให้หัวหน้าส่วนงานและหัวหน้าหน่วยงานดูแลสอดส่องมิให้บุคลากรในส่วนงานหรือหน่วยงานของท่านรับงานบริการวิชาการ การวิจัยและหรืองานการค้าอื่นใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำในมหาวิทยาลัย หรือนอกมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาของทางราชการหรือใช้ชื่อมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต และขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ 
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมหาวิทยาลัย ตรวจสอบพบว่า มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง และจำเป็นต้องดำเนินการและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ มิฉะนั้น อาจจะถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวโทษ และให้ร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวมาก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1188 หรือ www.kmutnb.ac.th
ขวัญฤทัย/ข่าว