มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1871, 1872
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1871, 1872
News Date06 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1871และเลขที่ 1872 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว
2.2 หรือผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสอบผ่านหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์แล้ว
2.3 หรือผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม ทางด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว
2.4 มีผลงานทางวิจัยในสาขาวิชาการโรงแรมหรือการท่องเที่ยว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
4. ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 
  
 
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อาคารบริหาร ชั้น 2 กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7334, 0-3721-7300 ต่อ 6603, 6607 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ