มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ.จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเชิดชูครู ปี’61
มจพ.จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเชิดชูครู ปี’61
News Date04 กันยายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 23  สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมประดูแดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
มจพ. ได้จัดไหว้ครูเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป
          พิธีไหว้ครูระหว่างครูกับลูกศิษย์เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ที่สื่อสารผ่านพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  อาจกล่าวได้ว่าครูผู้สร้างโลก ครูเป็นผู้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คนเหล่านั้นไปพัฒนาสังคมประชาชาติ  ครูคือผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างทั่วถึง ทั้งวิชาการทางโลก และวิชาอันเป็นปัญญาด้านใน จนถึงทุกวันนี้ “ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ” ควรแก่การเคารพบูชาเสมอ บุญกุศลย่อมส่งให้ประสบแต่ความสุขและความรุ่งเรืองตลอดไป 
องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อ.มจพ) ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ตามวัน เวลาข้างต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121,1166 หรือ องค์การนักศึกษา ต่อ 1801 

ขวัญฤทัย/ข่าว-ภาพ