มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี
มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี
News Date25 ตุลาคม 2565
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
(1) ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ goo.gl/hf7XvN
(กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก)
(2) อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
(3) กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
- แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
- ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ)
- หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาที่ มจพ.
- หลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียง
- หลักฐานการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
(4) ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่  http://gg.gg/kmutnb65

การส่งข้อมูล กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกิจการนักศึกษา
คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

พร้อมไฟล์ข้อมูล มาที่ E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th
กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สอบถามข้อมูล ฝ่ายเลขานุการ คุณเรือนทิพย์ ทองใบ หรือ คุณพรทิพย์ พูนสกุล
โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314 หรือ
08-9554-3888 (เรือนทิพย์ ทองใบ)
09-5930-9229 (พรทิพย์ พูนสกุล)