มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
รางวัล "Highly Cited Awards" การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Defence Technology (Impact Factor 4.035/Q1 อยู่ในฐานข้อมูล Science Direct ชื่อเรื่อง “A Review on Lightweight Materials for Defence Applications: A Present and Future Developments”
News Date13 มีนาคม 2566
          ภายใต้หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดวัสดุคอมโพสิต (Composite Materials) ในงานวิศวกรรมโครงสร้างเบาภายใต้ผลงานทางวิชาการในเรื่อง “วัสดุโครงสร้างเบาสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านการทหาร” โดยผลงานทางวิชาการได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนด้วยโปรแกรม Turnitin แล้ว ได้รับการประเมินและตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Defence Technology (Impact Factor 4.035/Q1 อยู่ในฐานข้อมูล Science Direct ชื่อเรื่อง “A Review on Lightweight Materials for Defence Applications: A Present and Future Developments” ผลงานวิชาการนี้ได้รวบรวมงานวิจัยรวมถึงแนวคิดในการประยุกต์ใช้วัสดุโครงสร้างเบาทางการทหาร (กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายุทโธปกรณ์ของประเทศต่อไป โดยทั้งนี้ผลงานได้รับรางวัล "Highly Cited Awards" เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 จากวารสาร Defence Technology
 
รุ่งนภา/เผยแพร่