มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น
News Date07 พฤศจิกายน 2565
        ทีมนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สุดปังกวาดรางวัล 5 รางวัล จากโครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ ปีที่ 3 (ภายใต้หัวข้อ มีดี-จรรยาดีก็มั่งมีได้) โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ มี ดร.ศิริพัฒน์  มณีแก้ว และ ดร.ไกรโรจน์  มหรรณพกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล  ได้แก่
          รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโยธาสวัสดีครับ  สมาชิกได้แก่ 1.ธีรภัทร มั่งมี  2.เกวลี ทองฤทธิ์  3.เปรมยุดา พวงสว่าง  4.กนิษฐา  วชิราตรียากุล  5.กฤตพร มอญเพ็ชร  6.ชนาภา  สมุนไพร 7.เยาวพา ฉะพรรณรังษี  8.บวร อินต๊ะวิชา  9.ธัญยพร สิทธิชัย  10.ศักดิเทพ  ประเทพ  11.จิตรพงษ์ พวงคำ 12.วันเฉลิม ภูครองทอง  และ13.วิศิษฐ์พล อันตรเสน
          รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหวานเจี๊ยบ 2  สมาชิกได้แก่ 1.ฌณณิชา เย็นสุข  2.เบญจมาภรณ์ รีพลี 3.เนตรนภิส เครือวัลย์  4.รุ่งนภา วาเรศ  5.เอกรัตน์ เลิศลอย  6.เพทาย จอมธรรม  7.นฤเบสถ์  ปักกังพลัง  8.นิติธร ทรายมูล 9.ทศพล มะลิวัลย์ 10.กัลยรัตน์ คงมัยลิก 11.อริยพล  ฉลองกลาง 12. กิตติพันธ์ บรรพโคตร์ 13.สุดยอด มณีวัฒน์  และ14. ธนภัทร สุริวงศ์
          รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม
          - ทีมเดียว 13  สมาชิกได้แก่ 1.จิรพิพรรธ  มิดดา  2.พรชัย รัตนรัตน์  3.จิรพัส  ปานแก้ว  4.ปฐมพร  สุวรรณภาค  5.ส่องแสง  คบเกร็ง   6.วิตติ  สุวรรณพรม  7.ศตวรรษ  มีศิริ  8.กันตพงศ์ เล็กเจริญ  9.วรัญญู  ศิริกุล 10.วิชญะ บัวรุ่ง 11.วชิระ บานเย็น 12.อภิสิทธิ์  ศรีสุข  และ13.ภานุพงศ์ เจิงสอง
          - ทีมโยธาน่ารู้ vol.2 สมาชิกได้แก่ 1.ธนวัฒน์  จีราพัฒธนานนท์  2.พงศธร ปราสาทหินพิมาย        3.ธีรภัทร อาจหาญ  4.ณัฐวัฒน์  ทองมุสิฤทธิ์  5.ธนกฤต  พัฒนพงษ์   6.พัชรพร  บุรีนอก 7.กฤติยา  นาวาสมุทร  8.พรนภา พงษ์เพ็ง  9.กล้าหาญ สอาดสิน 10.ตันติกร  ดวงราษี  11.เนติพงษ์ ตู้จำนงค์           12.นราวิชญ์ สุขพานิช 13.ชยพล แก้วพระ และ14.ปฐมพงศ์ เจริญผล
          - ทีม YOLO (You Only Live Once) สมาชิกได้แก่ 1.อังคณา หงษ์ทวี  2.ชนัญชิดา ศรีนันชัย     3.นาตาลี ลีฬหาพนากุล  4.ชัชนันท์ วรรณูปถัมภ์  5.พงศ์ภัค แก้วลาย  6.ชนะชนม์ ทรายแก้ว 7.วรทัศน์ ลาวัง
8.นายธนภัทร จันประเทียน  และ9.นายอิศรา บุญธรรม
  
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา
ทุกท่าน


ขวัญฤทัย  ข่าว/ดร.ศิริพัฒน์ ภาพ