มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (CoI-DEM) ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโครงสร้างน้ำหนักเบา (List)
News Date29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมให้คำแนะนำและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในส่วนของศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (CoI-DEM) ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโครงสร้างน้ำหนักเบา (List) ชั้น 1 , ชั้น 5 นักศึกษากลุ่มนี้จะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการเติมวัสดุจากการขึ้นรูปแบบเส้น แบบผง แบบแผ่น และแบบของเหลว ในการขึ้นรูปสามมิติ (3D Printing) เพื่อให้ได้ชิ้นงานจากวัสดุพลาสติก โลหะ คอมโพสิต และเซรามิค และการออกแบบกระบวนการผลิตแบบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์ โดยการเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือในศูนย์ CoI-DEM และลองสัมผัสกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสมัยใหม่ เช่น เครื่อง CNC 5 แกน เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องสแกนสามมิติ ระบบเลเซอร์ติดตั้งกับแขนหุ่นยนต์ ฯลฯ จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการเรียนรู้และทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตสมัยใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดและสร้างเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้ทันกับยุคปัจจุบันและมุ่งสู่เทคโนโลยีเพื่ออนาคต ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ภาพ