มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. จัดงานนิทรรศการ Quarantine 17
News Date21 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานกล่าวเปิด งานนิทรรศการ Quarantine 17 ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงผลงานในรายวิชาออกแบบภายในของนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านงานศิลป์และสร้างสรรค์แนวความคิด เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานนิทรรศการมีการแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดงานเป็นเวลา 3 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ณัฐวรา/ข้อมูล