มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย PLC Competition ครั้งที่ 14
News Date06 มิถุนายน 2562
ทีม Witch doctor นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำและการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้สามารถทำงานหรือใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
ปิติพัฒน์/ข้อมูล