มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา I-BIT มจพ. คว้ารางวัล Senior Project Show Case Award 2022
News Date17 มกราคม 2566
     นางสาวณัฐกมล เนตตะสูต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3  จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) (หลักสูตรนานาชาติ)  คว้ารางวัล Senior Project Show Case Award 2022 เป็นผลงานทางด้านการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ Top 5 Travel in Paris
     สืบเนื่องจากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ Senior Project Show Case 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย มากกว่า 70 สถาบัน ร่วมกระตุ้นสร้างโครงงานที่มีคุณภาพ และเชิดชูนักศึกษาที่มีความสามารถของแต่ละสถาบันในการเข้าประกวด และได้มีการประกาศผลไปแล้วระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผลงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การเรียนการสอนในรายวิชา User-Centered Design โดยมี ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ ผู้สอนในรายวิชาและยังเป็นที่ปรึกษาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกอีกด้วย
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา I-BIT ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง

ขวัญฤทัย ข่าว