มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
น.ศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ผ่านการคัดเลือกร่วม โครงการ Leadership Development Program
News Date10 พฤศจิกายน 2563
น.ส. ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ นักศึกษา ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  วิทยาเขตปราจีนบุรี ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program  รุ่นที่ 53  จัดและสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ THE PINE RESORT จ.ปทุมธานี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา เป็นโครงการที่รวบรวมตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน  50 คน เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ขวัญฤทัย ข่าว