มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานสัมมนาแบบเปิด OPENED COLLOQUIUM ในหัวข้อ “ทำวิจัยอย่างไรให้่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI/Scopus”
News Date21 มีนาคม 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานสัมมนาแบบเปิด OPENED COLLOQUIUM ในหัวข้อ “ทำวิจัยอย่างไรให้่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI/Scopus”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนาแบบเปิด
OPENED COLLOQUIUM ในหัวข้อ “ทำวิจัยอย่างไรให้่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI/Scopus” ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท – ปริญญาเอก ทุกคณะ/ภาควิชา นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย และเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ยังไม่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ก็เข้าร่วมได้
- ฟังการบรรยายจาก Keynote Speaker
- มีเอกสารและอาหารว่างฟรี
- ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตร สามารถใช้ประเมินผล IP ได้
  (ตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา)
*นำเสนอวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ชั้น 12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี** เริ่มเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น12 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 2413,2415,2418
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยน์/ข้อมูล
 
เว็บไซต์เดิม