มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อโควิด-19
News Date16 เมษายน 2564
ประกาศนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อโควิด-19 จึงประกาศปิดอาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และอาคารหอพักนักศึกษาชาย มจพ. ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-21 เมษายน 2564
- ส่วนงานวิชาการของ มจพ. ปราจีนบุรี จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12-21 เมษายน 2564
- ให้บุคลากร มจพ. ปราจีนบุรี ปฏิบัติงานที่บ้าน wfh ตั้งแต่วันที่ 12-21 เมษายน 2564 ทั้งนี้บุคลากรต้องเตรียมความพร้อมในการรับการติดต่อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา