มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
News Date06 กรกฎาคม 2565
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับหลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดังมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
พัทธนันท์/ข่าว