มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาUBAYA International Scholarship (UIS) ประเทศอินโดนีเซีย
News Date05 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัย University of Surabaya (UBAYA) ประเทศอินโดนีเซีย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาUBAYA International Scholarship (UIS) สำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2023 - 2024 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสามารถใช้ภาษาอินโดนีเซียได้