มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ผู้บริหาร มจพ. ประชุมการดำเนินงานการรับรอง ABET
News Date11 มกราคม 2565
        ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา อาจารย์ภาควิชาวิศกรรมเคมี ร่วมต้อนรับ  ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ฮิวเวท  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ จันทร์คง คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา (ATPAC)  พร้อมด้วย ดร.ลักษมณ สมานสิทธิ์ุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เข้าร่วมการประชุมสรุปการดำเนินงานการรับรองมาตรฐานการศึกษา ABET  ตามโครงการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET  ระยะที่ 2   (2565-2568)  โดยหลักสูตรคณะที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  สาขาวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล (ME)  สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในการนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก ATPAC  ได้บรรยาย และให้คำปรึกษา พร้อมตอบข้อสงสัย โดยมีผู้บริหาร คณาอาจารย์ สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

บุกเบิก    ข่าว
วุฒิสิทธิ์  ภาพ