มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีเปิดงานนัดพบแหล่งงาน มจพ. ครั้งที่ 28
News Date13 กุมภาพันธ์ 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คุณกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 28” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กรมการจัดหางาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00–16.00 น. ณ บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จัก ลักษณะงาน วิธีการรับสมัครงาน และนักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานประกอบการโดยตรง
ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายให้กับผู้หางานทำและสถานประกอบการ ช่วยบรรเทาการว่างงานแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ 200 แห่ง การสัมภาษณ์เบื้องต้นโดยสถานประกอบการ การแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน การจัดหางานพิเศษสำหรับนักศึกษา การลงทะเบียนผู้สมัครงาน การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ Review Resume เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยบริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ข่าว / ภาพ