มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาพข่าว : น.ศ ได้รับทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
News Date11 พฤศจิกายน 2564
นายฉันทวัฒน์  หิริวัฒนศิลป์  ชื่อเล่น “เสือ” นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  และนายนัฐภูมิ ประริปุนนัง  ชื่อเล่น “เบส”  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จำนวน 30,000 บาท ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สืบเนื่องจาก 3 พระจอมเกล้า ได้ร่วมการบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 217 ปี รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า เพื่อสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  เพื่อสมทบทุนบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้จึงได้ มอบทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3  ทุน โดยนักศึกษาที่เข้ารับทุน เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 1 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  1 คน  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 1 คน  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ที่ผ่านมา  

 ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ