มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
News Date20 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมในงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2563 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ครบ 18 รอบปีนักษัตร 216 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนร่วมกันรักษาโบราณสถานภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 ให้มั่นคงสืบไป ในปีนี้ สจล. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคปัจจัยอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ และขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว 
สมเกษ/ภาพ