มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จับมือกับ บริษัท มิลล์คอน จำกัด (มหาชน)
News Date19 กันยายน 2562
             วันที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 11.45 น. ดร.พินิจ  จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ หลายกระทรวง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ คุณประวิทย์  หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา  อ่องอารี  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  สุขภารังสี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ก่อตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) คุณธีรยุทธ   เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณอิทธิพล  เคียววณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณเขษม  จันทบูรณ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
           วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร และพัฒนาระบบการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การแปรรูปของเสียจากการผลิตมาเป็นพลังงานไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันจัดฝึกอบรม สัมมนา ทดสอบและตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเหล็ก รวมไปถึงร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติจริง และร่วมมือในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย
 
รุ่งนภา/ข่าว
สมเกษ, วุฒิสิทธิ์/ถ่ายภาพ