มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
News Date18 มีนาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ออกประกาศ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงเห็นสมควรออกแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มจพ. ตามประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของทุกๆ ท่าน และขอให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรถือปฎิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
พัทธนันท์/ข่าว