มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
News Date30 มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้ชื่อ “เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้มีฐานกิจกรรมเรียนรู้ จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี เป็นเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืชคลุมผิวดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ฐานคนมีน้ำยา เป็นการเรียนรู้การทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ฐานคนรักสุขภาพ เป็นการเรียนรู้การมีสุขภาพดีแบบพอเพียง ฐานแปรรูป เป็นการเรียนรู้การทำยาหม่อง ยาหม่องน้ำ พิมเสนน้ำ จากสมุนไพรพื้นบ้านได้ ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ได้ส่งผู้นำนักศึกษา ได้แก่ องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการนี้ จัดภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วยสถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว
รัฐธนินท์/ข้อมูล