มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน
News Date25 พฤศจิกายน 2565
   ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  พร้อมด้วย  ผศ. ดร.รักนรินทร์ แสนราช   รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผศ. ดร.สราวุฒิ   สืบแย้ม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  นางสุธาสินี  บุญประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกองคลัง   นางมุกดา จงชนะชววัฒน์  ผู้อำนวยการกองแผนงาน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาดูงานด้านการเงิน – งบประมาณ  ด้านโยบายและแผน  งานบริหารและพัฒนาคุณภาพ วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการวางแผนยุทธ์ศาสตร์และการประเมินผลสถาบัน  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ