มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน
News Date09 กรกฎาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ลักษณะงานและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน การปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้มีผู้แทนจากศูนย์วิจัยภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,ถนอม/ภาพ