มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2565
News Date16 มีนาคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)  ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการ ของ สำนักงาน ป.ป.ช.ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในสังคม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลฯ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 องค์กร ประกอบด้วยหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยฯ เคยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2561 และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 (ปี พ.ศ.2565) ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสฯ มากที่สุดถึง 6 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2559  ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2561  และ ล่าสุดครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2565) สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมีความตั้งใจในการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อสังคมไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสก้าวไปสู่ระดับสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ