มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ จัดสัมมนาเรื่อง "ศักยภาพและความท้าทายด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทย"
News Date05 พฤศจิกายน 2563
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ศักยภาพและความท้าทายด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทย" วันที่ 12  พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Zoom โดยมีเป้าหมายเพื่อตีแผ่ศักยภาพในด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ แก่ผู้ให้ความสนใจ
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน (1)  Mr. Ono Atsushi Director of JAXA Bangkok office บรรยายเรื่อง "Rocket launch site" (2) ดร.พงศธร  สายสุจริต  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีดาวเทียมไทยกับความเป็นไปได้ในอนาคต" และ (3) พลอากาศตรี เจษฎา  คีรีรัฐนิคม   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีจรวดและโอกาสของประเทศไทย" ดำเนินการช่วงเสวนากับวิทยากร โดย ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู
วิศวกรชำนาญการ ด้านบริหารการทดลองและการสำรวจอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือผ่าน URL:https://forms.gle/rn4YSohs47XU5Gi7A ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2563
 
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ