มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบขนส่งทางราง
News Date22 ตุลาคม 2563
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับชิ้นส่วนในระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานความรู้ด้านวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับชิ้นส่วนในระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคและผู้สนใจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเพิ่มพูนความรู้เรื่องด้านวิศวกรรมย้อนรอยสำหรับชิ้นส่วนในระบบขนส่งทางราง สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เพื่อทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนในอนาคต
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ หรือประเภทวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางหรือประเภทอื่น ๆ
- พร้อมให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาชิ้นส่วนในระบบขนส่งทางรางของประเทศ
- กลุ่มวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคและผู้สนใจ รับจำนวน 60 คน โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เริ่มอบรม 1-30 พฤศจิกายน 2563 อบรมฟรีโดยไม่ค่าใช้จ่าย
ใบสมัครเพื่อเข้าฝึกอบรม https://forms.gle/h1cvSYsKkADJN1ae8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 02-5552000 ต่อ 2305
E-mail : patcharin.t@ited.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
พัชรินทร์/ข้อมูล